વાત કંઈક ઔર છે

 

વાત કંઈક ઔર છે...

દાદીમાંનું  કેહવું , ‘તમે  નહિ  સુધરો’,
‘ને મૂછે મલકાતા દાદાની, વાત કંઈક ઔર છે…
વગર વાંકે એકમેકને, વગર દાંતે એકમેકને,
બાચકાંનાં ઈરાદાની, વાત કંઈક ઔર છે…

Continue reading “વાત કંઈક ઔર છે”

The Wait

Old Couple

It was five in the evening.

Through the living room, rays of balmy sunshine of a winter evening showered across the kitchen. Her grey hair shone stylishly. Even at seventy, her face glowed with the charm that could beat that of a teenager.

She sieved steaming tea in two cups. With trembling hands, she picked up the cups and walked slowly to the balcony where the rocking chair waited to host her like every evening. He stood at a corner of the balcony watching children playing on the ground at a little distance. Continue reading “The Wait”

Follow

Follow!

%d bloggers like this: