વાત કંઈક ઔર છે

 

વાત કંઈક ઔર છે...

દાદીમાંનું  કેહવું , ‘તમે  નહિ  સુધરો’,
‘ને મૂછે મલકાતા દાદાની, વાત કંઈક ઔર છે…
વગર વાંકે એકમેકને, વગર દાંતે એકમેકને,
બાચકાંનાં ઈરાદાની, વાત કંઈક ઔર છે…

Continue reading “વાત કંઈક ઔર છે”

Follow

Follow!

%d bloggers like this: